Tư vấn về giải pháp công nghệ

Chúng tôi hỗ trợ lựa chọn và triển khai các giải pháp phù hợp nhất, đảm bảo hiệu quả và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ cùng khách hàng để lập kế hoạch, đánh giá và thực hiện chiến lược, giải pháp đầu tư công nghệ đúng đắn nhằm đáp các ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình xây dựng chiến lược và triển khai giải pháp để bảo đảm chất lượng và hiệu quả của mỗi dự án giải pháp (phù hợp, bền vững và hiệu quả).

Các giải pháp của chúng tôi:

  • Đánh giá công nghệ và các giải pháp hiện tại
  • Soạn thảo đề xuất chiến lược đầu tư công nghệ cho doanh nghiệp
  • Hỗ trợ triển khai hoặc tư vấn các dự án mới về hệ thống ERP cùng với bên cung cấp giải pháp
  • Hỗ trợ cải thiện và phát triển các hệ thống hiện tại ERP/CRM/HRM,… thông qua các dự án, nhiệm vụ theo yêu cầu
Scroll to Top