Nội địa hoá, triển khai và xây dựng lại dự án

Khá nhiều dự án ERP cần thực hiện theo các yêu cầu và qui định hiện hành của Việt nam , nhưng vẫn tuân theo các yêu cầu kinh doanh chung quốc tế. Những dự án này cần một số cải tiến và điều chỉnh theo hướng đi đúng đắn.

Chúng tôi giúp khách hàng của mình xem xét các yêu cầu của từ trong nước và từ tập đoàn công ty mẹ ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ triển khai, xác định các vấn đề và rủi ro để có thể nhanh chóng áp dụng hệ thống mới và điều chỉnh hệ thống sao cho tuân thủ yêu cầu tại địa phương.

Cộng tác với khách hàng, chúng tôi không chỉ triển khai nội địa hóa mà còn xây dựng lại và tinh chỉnh các dự án của khách hàng để tạo nền tảng vững chắc đảm bảo dự án ERP chạy thành công cho nhu cầu hiện tại và trong tương lai.

Giải pháp của chúng tôi:

  • Kiểm tra rủi ro và tư vấn hệ thống ERP hiện có
  • Chiến lược tái triển khai dự án ERP
  • Tư vấn tuân thủ các yêu cầu quy định của Công ty tại Việt nam và toàn cầu cho việc triển khai dự án
  • Đào tạo và hỗ trợ dự án ERP quốc tế
  • Hỗ trợ cho cam kết giữa nhà cung cấp dịch vụ đối với khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ
Scroll to Top