Home - Nguyễn Thanh Tài

Grant Thornton cung cấp tư vấn giải pháp công nghệ số

Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Tài

Quản lý Triển khai Dự án

Anh có nhiều năm kinh nghiệm và là chuyên gia về hệ thống phát triển ERP, Business Intelligence, quản lý dự án và tích hợp đổi mới dữ liệu với tư cách là cố vấn chính và làm việc trong nhiều ngành khác nhau bao gồm Công nghệ, Khách sạn, Bán hàng & Phân phối toàn bộ, Bán lẻ, Sản xuất, CRM và Thương mại điện tử. Anh từng là Chuyên gia ERP & Quản lý Phân tích dữ liệu thông minh để triển khai và lãnh đạo nhóm Phân tích dữ liệu & ERP.

Anh đang tham gia xây dựng Công ty Tư vấn Giải pháp Công nghệ và làm việc với Oracle NetSuite, SAP Business One và các giải pháp công nghệ khác bao gồm triển khai ERP đầy đủ, Giải pháp bên thứ ba, Data Warehouse, Data Lake, Phân tích dữ liệu và Báo cáo thông minh.

Scroll to Top