Mẫu “Báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS” năm 2021

calculator, calculation, insurance-385506.jpg

Doanh nghiệp luôn gặp những khó khăn nhất định khi lập và trình bày báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (“IFRS”). Hàng năm, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (“IASB”) ban hành các sửa đổi và chuẩn mực kế toán mới với các ảnh hưởng trọng yếu tiềm tàng đối với việc trình bày thông tin đầy đủ trên báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính mẫu này được lập dựa trên giả định các hoạt động và kết quả kinh doanh của Tập đoàn Illustrative và các công ty con (“Tập đoàn”) – doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bán lẻ và tư vấn và Tập đoàn đã lập báo cáo tài chính theo IFRS trong nhiều năm. Hình thức và nội dung của báo cáo tài chính IFRS luôn thay đổi phụ thuộc vào các hoạt động và giao dịch của đơn vị lập báo cáo. Mục tiêu của chúng tôi khi công bố Báo cáo tài chính mẫu này là để minh họa một cách tiếp cận lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp với các giao dịch đặc thù gồm nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, như các ấn phẩm minh họa khác, báo cáo tài chính mẫu này không bao trùm tất các các giao dịch có thể phát sinh và do đó thông tin tham khảo có thể không toàn diện cho mọi trường hợp. Như IASB đã quy định, Ban giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc trình bày trung thực và hợp lý các báo cáo tài chính và do đó, Ban giám đốc có thể lựa chọn các cách tiếp cận trình bày báo cáo tài chính khác phù hợp hơn trong các bối cảnh cụ thể khác nhau.

Báo cáo tài chính mẫu này được xây dựng phản ánh các thay đổi của IFRS có hiệu lực cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021. Báo cáo mẫu không bao gồm các điều chỉnh IFRS sau ngày 31 tháng 10 năm 2021.

 

Trình bày thông tin về ảnh hưởng của dịch COVID

Đối với nhiều doanh nghiệp, việc yêu cầu trình bày các ảnh hưởng do dịch bệnh toàn cầu COVID-19 trong báo cáo tài chính có thể gặp nhiều thách thức. Người lập báo cáo tài chính cần phải cân nhắc việc trình bày thông tin về COVID-19 như thế nào, tại phần nào của báo cáo tài chính và hình thức trình bày phù hợp với các yêu cầu của các chuẩn mực IFRS. Chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp không chỉ tuân thủ với các yêu cầu của IFRS mà cần phải đảm bảo báo cáo tài chính là một phần trong các công cụ trao đổi thông tin hiệu quả với các bên liên quan của doanh nghiệp. Dịch COVID-19 đã có các ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong năm 2020, có thể tích cực hoặc tiêu cực, và tiếp tục gây ra các tác động lớn trong năm hiện hành. Do đó, báo cáo tài chính thường niên cho năm 2021 cần được lập và trình bày với các ảnh hưởng của COVID-19.

 

Ấn phẩm đầy đủ của chúng tôi về “Mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS năm 2021”

Để có thông tin đầy đủ hơn, mời quý vị đọc báo cáo chi tiết của chúng tôi bằng tiếng Anh thông qua đường dẫn sau: IFRS Example Consolidated Financial Statements 2021

Scroll to Top