Gói giải pháp tuân thủ báo cáo tài chính

Đặt vấn đề tài chính làm trọng tâm, dịch vụ này giúp đảm bảo các Báo cáo Tài chính cho khách hàng tuân thủ theo cả yêu cầu về các qui định và chuẩn mực kế toán Việt nam (VAS) cũng như các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Các mô-đun ERP đóng gói sẵn này cung cấp mọi thứ mà doanh nghiệp cần để thực hành quản lý tài chính ít rủi ro bao gồm các tính năng, quy trình và báo cáo. Các giải pháp của chúng tôi được điều chỉnh để chuyên biệt và tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán của bất kỳ khách hàng nào (IFRS, VAS, ..), và chúng tôi sẽ hợp tác triển khai giải pháp cho các bộ phận được chỉ định của doanh nghiệp của bạn để hỗ trợ tuân thủ trong nước hoặc toàn cầu.

Giải pháp của chúng tôi:

  • Điều chỉnh sự tương thích với các chuẩn mực trong nước cho hệ thống ERP
  • Có nhiều sổ ghi chép và hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS hỗ trợ cho các công ty trong nước và công ty mẹ nước ngoài
  • Tư vấn khách hàng ERP hiện tại để áp dụng các yêu cầu tuân thủ theo luật
  • Gói Báo cáo Tài chính sẵn sàng sử dụng cho tất cả các khách hàng
Scroll to Top