Cập nhật các văn bản quy định pháp luật mới và một số chính sách quan trọng về Thuế và Hải quan

stock, trading, monitor-1863880.jpg
Trong bản tin này, Grant Thornton Việt Nam xin được cập nhật tới Quý khách hàng các chính sách pháp luật về Thuế và Hải quan quan trọng vừa được ban hành trong thời gian qua.

Nội Dung Trang

1. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT

Dựa trên việc tiếp nhận các ý kiến góp ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định 15”) về chính sách giảm thuế GTGT trong năm 2022, Bộ Tài Chính hiện đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15 theo đó dự kiến điều chỉnh nội dung xuất hóa đơn GTGT riêng theo hướng các doanh nghiệp áp dụng chính sách giảm thuế GTGT sẽ vẫn được xuất hóa đơn chung nếu đảm bảo ghi rõ mức thuế suất tương ứng. Đồng thời quy định này cũng có thể sẽ được áp dụng hồi tố cho giai đoạn trước khi Nghị  định sửa đổi có hiệu lực.

2. Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cho tới nay thì hoạt động cấp phép tại Việt Nam thường chặt chẽ ở khâu “Cấp” chứ chưa triển khai mạnh mẽ ở khâu “Hậu kiểm” giấy phép dẫn tới một thực tế là các hoạt động thực hiện triển khai dự án đầu tư còn nhiều điểm phát sinh chưa sát với quy định như việc đầu tư mở rộng, thay đổi mục tiêu dự án hay tình trạng không báo cáo tình hình triển khai vốn đầu tư, mắc nhiều sai sót trong chính sách quản lý lao động, ngoại hối, giao dịch liên kết.

Các nội dung này hiện đều được nêu trong Thông tư 22 và dự kiến trong tương lai sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

3. Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng tại doanh nghiệp

Ngày 7/5/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTC theo đó loại trừ các đối tượng bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương ra khỏi danh mục các đối tượng được trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tại doanh nghiệp.

Số dư dự phòng các khoản đầu tư đối với các đối tượng nêu trên mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 24 (nếu có) được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tư 24 có hiệu lực từ ngày 25/5/2022.

4. Công điện 290/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc một số nội dung thực hiện chương trình phục hồi phát triển KT-XH, trong đó có nội dung về gia hạn nộp thuế 2022

Căn cứ Công điện số 290/CĐ-TTg về đôn đốc một số nội dung thực hiện chương trình phục hồi phát triển KT-XH, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài Chính khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về việc gia hạn thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TTĐB, và tiền thuê đất trong năm 2022 để báo cáo Chính phủ trước ngày 15/4/2022.

5. Các Công văn số 2688/BTC-TCT và 9262/CTHN hướng dẫn về việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT trong 2022

Trong các Công văn hướng dẫn gần đây về việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT trong năm 2022, cơ quan thuế đã đưa ra các hướng dẫn chi tiết về việc xác định đối tượng áp dụng, cách thức tính thuế cũng như thời điểm lập hóa đơn. Nội dung hướng dẫn của cơ quan thuế được dựa trên các nguyên tắc cơ bản về thuế GTGT và phù hợp với các quy định hiện hành (Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT).

6. Công văn số 8875/CTHN-TTHT hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử cũ có sai sót sau khi đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử mới

Ngày 17/03/2022, Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành công văn số 8875/CTHN-TTHT hướng dẫn về cách xử lý hóa đơn cũ có sai sót sau khi đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mới. Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng HĐĐT mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thì đối với các hóa đơn cũ đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ mà hóa đơn này có sai sót, doanh nghiệp phải xử lý theo hướng dẫn tại Khoản 6, Điều 12, Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, các bên (mua, bán) phải lập biên bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP và lập HĐĐT mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

7. Công văn 4384/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

Hiện tại Thông tư 80/2021/TT-BTC đã bắt đầu có hiệu lực từ năm 2022 do vậy các doanh nghiệp nên lưu ý một số điểm mới đáng chú ý như sau (theo Công Văn 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 của Tổng Cục Thuế):

Về phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung  đơn vị phụ thuộcđịa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi  trụ sở chính:

Thông tư 80/2021/TT-BTC đã chính thức bổ sung nguyên tắc chung về phân bố, nguyên tắc khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế của các loại thuế được phân bổ đối với người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính và thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính.

Về khai thuếtính thuếphân bổ thuế thu nhập  nhân:

Quy định mới yêu cầu về việc cần phân bố số thuế TNCN phải nộp đối với thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và thuế TNCN từ trúng thưởng của cá nhân trúng thưởng xổ số điện toán.

Về thời gian tính tiền chậm nộp:

Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. So với trước đây, thời gian tính tiền chậm nộp giảm 02 ngày.

8. Công văn 370/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ngày 28/01/2022, Tổng cục Hải Quan ban hành Công văn số 370/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Công văn yêu cầu thực hiện một số nội dung như sau:

  • Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 43/2022/QH15, trong đó lưu ý nội dung về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trừ một số nhóm hàng hóa, lưu ý về danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT.
  • Hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS đúng mã với mức thuế suất 8%.

9. Công văn số 5083/TCT-DNNCN trả lời một số kiến nghị về hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản, khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 23/12/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn nêu ra ý kiến trả lời đối với một số kiến nghị của Hiệp hội bất động sản đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản, khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, cụ thể:

  • Về kiến nghị giãn nộp tiền sử dụng đất: Chính sách thu tiền sử dụng đất đã giãn thời hạn nộp so với trước đây. Dự án nhà ở thương mại do dự án đang trong giai đoạn nộp nghĩa vụ tài chính chưa đi vào xây dựng nên không chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và như vậy không có cơ sở xem xét gia hạn
  • Về kiến nghị chưa thu thuế cho thuê nhà của  nhân trong 2021: Cá nhân cư trú có hoạt động cho thuê tài sản tại địa bàn chịu tác động của dịch Covid-19 năm 2021 đã được miễn các loại thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.

10. Công văn số 3925/CTHN-TTHT về thuế TNDN đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ

Ngày 27/01/2022, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành công văn 3925/CTHN-TTHT về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ. Cụ thể, trường hợp Công ty chi trả khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm của người lao động phù hợp với các quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Công ty được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

11. Công văn số 185/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu

Ngày 17/01/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 185/TCHQ-TXNK hướng dẫn về hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình A12 thuê doanh nghiệp khác gia công, cụ thể:

  • Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.
  • Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng không trực tiếp sản xuất sản phẩm mà giao toàn bộ hàng hóa nhập khẩu thuê doanh nghiệp khác gia công sau đó nhận lại sản phẩm gia công để xuất khẩu ra nước ngoài thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nên không được hoàn thuế nhập khẩu đối với phần hàng hóa nhập khẩu đưa đi thuê gia công.

Scroll to Top